38 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tổng hợp các loại luận văn, báo cáo và đặc thù của từng loại


Les types de mémoires et leur spécificité 

Chúng ta thường biết đến khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sĩ. Vậy các từ này trong tiếng Pháp gọi là gì? Ngoài ra còn các loại luận văn, luận án nào khác nữa? Tổng hợp sau đây của Fi sẽ giúp các bạn làm rõ nhé.  

Bảng: Récapitulatif des types de mémoires et leur spécificité

Type de mémoire

(Loại luận văn)

Spécificité

(Đặc thù)

Le mémoire de recherche / Le mémoire scientifique

(Luận văn nghiên cứu)

 

 

** L’article scientifique 

 

** (Bài báo khoa học)

C’est un travail personnel entrepris par l’étudiant. Mémoire de master ou une thèse impliquant des recherches poussées et une démarche argumentée. Les recherches empiriques sont nécessaires. Il faut montrer de fortes capacités d’analyse.

(Đây là dự án cá nhân do sinh viên phát hiện ra vấn đề, lên ý tưởng và thực hiện. Luận văn thạc sĩ hoặc luận án tiến sĩ bắt đầu từ các vấn đề mà nghiên cứu sinh tìm ra và lập luận để thực hiện. Các nghiên cứu dựa vào kinh nghiệm là rất cần thiết. Phải chỉ ra được khả năng phân tích sâu của chủ đề)

Un article scientifique est une recherche moins étendue, dans la durée et dans le contenu, et présentée dans un format réduit

(Khác với luận văn thạc sĩ hay tiến sĩ, bài báo khoa học là một nghiên cứu hẹp hơn, về cả độ dài và nội dung, và được trình bày dưới dạng rút gọn)

Le mémoire de fin d’études / Le mémoire universitaire)

 

(Luận văn tốt nghiệp)

 

 

En fin d’études supérieures, ce mémoire demande plus de réflexion que de recherche sur un sujet. C’est un mémoire de recherche avec argumentation et démonstration des conclusions tirées sur le sujet.

 

(Thực hiện khi kết thúc mỗi bậc đào tạo từ bậc đại học trở lên, luận văn yêu cầu nhận xét, đánh giá về chủ đề nhiều hơn là chỉ tìm kiếm. Đó là một loại luận văn nghiên cứu mà từ chủ đề nghiên cứu, sinh viên rút ra kết luận từ các lập luận và dẫn chứng)

Le mémoire de Licence

 

(Khóa luận tốt nghiệp)

La réflexion et la rédaction sont très importantes. Il ne s’agit pas vraiment de faire des recherches innovantes, mais de répondre en argumentant avec des données disponibles.

(Quá trình suy nghĩ và viết rất quan trọng. Đây không hoàn toàn là nghiên cứu để đổi mới, mà để tìm câu trả lời cho vấn đề đã nêu bằng cách lập luận từ các dữ liệu thu thập được)

Le mémoire de Master

(Luận văn thạc sĩ)

 

C’est le mémoire de fin de cursus en Master. Il est similaire au mémoire de recherche, car l’étudiant doit apporter des connaissances et données produites par lui.

(Đó là loại luận văn cần làm sau khi kết thúc bậc học cao học. Nó giống như luận văn nghiên cứu, bởi vì sinh viên phải viết ra được những kiến thức và dữ liệu từ quá trình nghiên cứu của bản thân)

Le mémoire de stage

 

(Báo cáo thực tập)

 

Ce mémoire va problématiser les expériences de stage pour leur donner une dimension plus réflexive, tout en restant concrètes.

(Loại báo cáo này yêu cầu trình bày những kinh nghiệm, nhận xét trong quá trình thực tập một cách quy mô và sâu sắc, tất cả đều phải rất cụ thể)

Le mémoire en marketing

 

(Luận văn / Nghiên cứu MKT)

C’est un document de recherche et d’analyse approfondie qui se concentre sur des aspects spécifiques du marketing dans le contexte d’une organisation ou d’une entreprise. Il est généralement rédigé dans le cadre d’un programme d’études supérieures en marketing ou en administration des affaires (MBA), mais peut également être réalisé par des professionnels du marketing cherchant à approfondir leurs connaissances ou à résoudre des problèmes spécifiques dans leur domaine de travail. Il est très pratique et doit intéresser vos futurs employeurs. Choisissez un sujet en rapport avec votre carrière.

(Đây là 1 văn bản nghiên cứu và phân tích sâu tập trung vào một mặt cụ thể về marketing của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nếu nó được viết trong khuôn khổ chương trình đào tạo từ Đại học trở lên về marketing hoặc quản trị kinh doanh thì gọi là khóa luận, luận văn. Nếu nó được viết bởi các chuyên gia về marketing để nghiên cứu sâu hoặc giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực công việc thì gọi là nghiên cứu. Nghiên cứu này sẽ gây ấn tượng cho những người sếp tương lai của bạn, vậy nên hãy chọn chủ đề liên quan đến công việc của bạn)

Le mémoire de droit

(Luận văn Luật)

C’est un mémoire d’argumentation juridique sur des sujets d’actualité dans le domaine du droit en général, ou sur des problématiques légales complexes.

(Đó là một luận văn mà trong đó người viết lập luận về các chủ đề thời sự dưới góc độ pháp lý về lĩnh vực Luật nói chung, hoặc một vấn đề phức tạp liên quan đến pháp luật)

Như vậy, các luận văn hay các nghiên cứu, được sinh viên thực hiện trong quá trình học tập ở bậc đại học trở lên, hoặc do các chuyên gia thực hiện để phục vụ cho công việc hoặc để nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Mỗi loại lại có tên gọi khác nhau. Trong bài này chúng mình chỉ tổng hợp một số loại hay gặp nhất, để giúp các bạn dùng đúng từ khi cần.

– Khánh Hà –