• Trang chủ
  • Khám phá
  • Chiếm ngục Bastille 14/7/1789 và những điều có thể bạn chưa biết

Chiếm ngục Bastille 14/7/1789 và những điều có thể bạn chưa biết


La prise de la Bastille 14/7/1789

Trong bài viết trước, chúng ta đang dừng lại ở bối cảnh xã hội Pháp trong cuộc Cách Mạng 1789 với cuộc họp 5/5, sự ra đời của Quốc hội. Vậy bước tiếp theo của người dân Pháp trong diễn biến này là gì? Cùng tiếp tục đắm mình trong cuộc Cách Mạng với sự kiện vô cùng nổi tiếng : Chiếm ngục Bastille

Pour s’opposer aux forces du roi, les révolutionnaires décident d’aller prendre des armes à la Bastille. Mais il y avait seulement sept prisonniers au moment de l’attaque. Donc il n’y avait pas beaucoup de personnes, et il s’est avéré qu’il n’y avait pas beaucoup d’armes non plus.

(Để chống lại lực lượng của nhà vua, những người cách mạng quyết định đến và cướp vũ khí ở Bastille. Nhưng chỉ có bảy tù nhân vào thời điểm vụ tấn công. Vì vậy, không có nhiều người, và hóa ra cũng không có nhiều vũ khí.)

Mais la prise de la Bastille a une grande signification:

(Tuy nhiên, việc cướp được nhà tù Bastille lại có ý nghĩa rất lớn)

La Bastille, c’était surtout un symbole de l’autorité royale, parce que quand le roi décidait de mettre quelqu’un en prison, cette personne allait dans la prison de la Bastille.

(Bastille đặc biệt là một biểu tượng lớn của quyền lực hoàng gia, bởi vì khi nhà vua quyết định tống một ai đó vào tù, thì người đó sẽ được đưa đến nhà tù Bastille.)

Très rapidement et facilement, en une journée, les révolutionnaires réussissent à prendre le contrôle de la prison.

(Rất nhanh chóng và dễ dàng, trong một ngày, những người cách mạng đã kiểm soát được nhà tù.)

C’est la première action populaire des Parisiens contre le pouvoir royal. C’est cet événement qui a lancé la révolution, car ensuite, dans le reste du pays, le peuple a décidé de suivre l’exemple des Parisien et de prendre le pouvoir.

(Đây là hành động đầu tiên của người Pháp chống lại chính quyền hoàng gia. Chính sự kiện này đã mở đầu cho cuộc cách mạng, vì sau đó, ở các vùng còn lại của nước Pháp, nhân dân quyết định noi theo gương của người Paris và giành lấy chính quyền.)

La prise de la Bastille, c’est donc la fin de l’Ancien régime. C’est à ce moment-là qu’on a créé une nouvelle société – la France moderne.

(Bởi vậy, việc cướp ngục Bastille đã đánh dấu sự kết thúc của Chế độ cũ. Chính vào thời điểm đó, một xã hội mới đã được tạo ra – xã hội Pháp hiện đại.)

————————————–

Trong cuộc Cách Mạng lớn lao này, còn có rất nhiều những sự kiện khác, tuy nhiên, Fi sẽ cố gắng tổng hợp những sự kiện chính, sự kiện lớn để không rối nhưng vẫn đủ để các bạn có cái nhìn tổng quan về nó. Và các bạn cũng đừng quên đọc loạt bài theo trình tự để hiểu được chuỗi sự kiện nhé.

– Thanh Ngân –