38 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tìm hiểu hệ thống giáo dục ở Pháp


Le système éducatif français

Chúng ta đều biết rằng có nhiều lý do để Pháp trở thành một trong những nước thu hút một số lượng lớn du học sinh đến từ các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Một trong những lý do đó là nền giáo dục chất lượng cao cùng với mức học phí phải chăng và chính sách “mở” đối với sinh viên nước ngoài. Nếu bạn có mong muốn đi du học Pháp thì việc đầu tiên cần làm đó là đọc hiểu cặn kẽ hệ thống giáo dục nơi đây. Fi đã tổng hợp giúp bạn những thông tin quan trọng nhất về hệ thống này trong bài viết dưới đây.

Về cơ bản, hệ thống giáo dục Pháp gồm 3 bậc : Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, và giáo dục đại học.

1. Enseignement Primaire (Giáo dục bậc Tiểu học)

Le primaire est divisé en deux parties: l’école maternelle et l’école élémentaire.

(Giáo dục bậc Tiểu học được chia thành hai phần: Mẫu giáo và Trường tiểu học)

a. L’école maternelle (Mẫu giáo)

 • L’école maternelle c’est pour les enfants qui ont entre 3 et 6 ans. 

(Trường mẫu giáo là nơi dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi.)

 • Elle n’est pas obligatoire, elle est facultative, mais en général la grande majorité des enfants vont dans cette école.

(Chúng ta không nhất thiết phải đi học mẫu giáo, tuy nhiên nhìn chung hầu hết trẻ em Pháp đều được gửi đến đây.)

 • L’école maternelle est un endroit très important pour que les enfants apprennent à se sociabiliser, à vivre avec les autres.

(Trường mẫu giáo là một nơi rất quan trọng để trẻ có thể học cách hội nhập, giao tiếp với cộng đồng, sống chung với những người khác.)

 • Trường mẫu giáo chia làm 3 cấp lớp: lớp mầm (la petite), lớp chồi (la moyenne) và lớp lá (la grande section).

b. L’école primaire/élémentaire (Tiểu học)

 • On a 6 ans quand on arrive à l’école primaire et quand on termine on a 11 ans.

(Trường tiểu học nhận học sinh từ 6 tuổi đến 11 tuổi.)

 • L’école élémentaire dure 5 ans (Trường tiểu học kéo dài 5 năm):

+ CP = Cours préparatoire

+ CE1 = Cours élémentaire 1

+ CE2 = Cours élémentaire 2

+ CM1 = Cours moyen 1

+ CM2 = Cours moyen 2

 • On apprend à lire, à écrire, à compter. On a des initiations à la science, à l’histoire, et on commence à faire des choses un peu plus concrètes, plus sérieuses.

(Ở đây, chúng ta được học đọc, học viết, học đếm. Chúng ta cũng có những tiếp xúc đầu tiên với khoa học, lịch sử, và bắt đầu làm những thứ cũ thể, nghiêm túc hơn.)

2. Enseignement Secondaire (Giáo dục bậc Trung học)

Vers 10-11 ans, les enfants passent dans le secondaire et y restent jusqu’à 17-18 ans. Le secondaire se divise en deux: le collège et le lycée.

(Khi trẻ 10, 11 tuổi, chúng sẽ chuyển lên bậc Trung học và học ở đó cho tới khi 17, 18 tuổi. Bậc giáo dục trung học được chia làm hai cấp: Cấp Trung học cơ sở và Cấp Trung học phổ thông.)

a. Le collège (Trung học cơ sở)

 • Le collège, c’est l’école à laquelle vont les enfants entre 11 et 15 ans.

(Trung học cơ sở là nơi dành cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi.)

 • C’est là qu’on passe 4 années (Ở đây, chúng ta sẽ trải qua 4 năm học):

+ 6e = Sixième

+ 5e = Cinquième

+ 4e = Quatrième

+ 3e = Troisième

 • On évalue les élèves avec des notes qui vont de 0 à 20.

(Chúng ta đánh giá học sinh dựa trên thang điểm 20)

 • À la fin de la dernière année du collège, en 3e, les élèves passent ce qu’on appelle le Brevet des collèges. Il s’agit d’un petit examen général avec des connaissances basiques. Et pour pouvoir finir le collège, il faut obtenir le brevet.

(Kết thúc cấp trung học cơ sở, vào lớp 9, học sinh sẽ phải trả qua một kỳ thi có tên là “Brevet”. Đây là bài kiểm tra kiến thức cơ bản của học sinh. Để tiếp tục lên cấp trung học phổ thông, học sinh buộc phải thi đỗ.)

b. Le lycée (Trung học phổ thông)

 • Il y a différents types de lycées : le lycée général, le lycée technologique et le lycée professionnel.

(Có 3 loại trường: Trường trung học phổ thông thường, trường trung học công nghệ và trường trung học nghề.)

 • Les élèves qui ont les résultats les plus mauvais au collège et au Brevet, en général, ils doivent faire une filière professionnelle qui va durer deux ans, pour leur apprendre un métier, une profession, plutôt technique. En France, l’école est obligatoire jusqu’à 16 ans donc, après les 16 ans, les élèves, quand ils ont leur diplôme professionnel (CAP – certificat d’aptitude professionnelle ou BEP – Brevet d’études professionnelles), ils peuvent arrêter d’étudier et commencer à travailler. Après le BEP, les élèves peuvent continuer d’étudier pendant 2 ans et avoir le bac professionnel.

(Những học sinh có kết quả kém ở cấp 2 sẽ thường tiếp tục học trường nghề trong 2 năm, ở đây họ sẽ học một nghề, một việc gì đó, thường thiên về kĩ thuật. Ở Pháp, việc đi học chỉ bắt buộc cho đến khi 16 tuổi, chính vì thế, sau khi học sinh có chứng nhận chuyên môn CAP hoặc bằng tốt nghiệp nghề BEP, họ có thể bắt đầu đi làm.Với những người đã có bằng BEP, họ có thể tiếp tục theo học 2 năm nữa và nhận bằng tú tài nghề.)

 • Dans un lycée général et technologique, l’enseignement dure 3 ans, dans les classes de seconde, première et terminale.

(Ở trường trung học phổ thông thường và trường trung học công nghệ, học sinh sẽ trải qua 3 năm tương ứng với lớp 10, 11 và 12 ở Việt Nam.)

 • Après la 2nde, on a le choix entre trois programmes : programme S- scientifique, programme L- littérature, programme ES- économique et social)

(Sau lớp 10, học sinh sẽ lựa chọn chương trình học : Ban khoa học, ban văn học, ban tài kinh tế và xã hội.)

 • À la fin de la dernière année du lycée, en terminale, les élèves passent un examen très important: le Baccalauréat (= appelé aussi “bac”). Pour réussir cet examen, il faut avoir au moins la moyenne (10/20). L’obtention de ce diplôme permet d’accéder aux études supérieures.

(Cuối bậc cấp trung học phổ thông, lớp 12, học sinh sẽ phải dự một kỳ thi rất quan trọng: tú tài. Để có được bằng tú tài, học sinh phải có số điểm tối thiểu là 10/20.)

3. Enseignement Supérieur (Giáo dục đại học)

 • Quand les élèves ont réussi le bac, ils peuvent commencer leurs études supérieures.

(Sau khi có bằng tú tài, học sinh có thể bắt đầu bậc Đại học.)

 • D’abord, ils peuvent aller à l’université appelée également la “FAC”. Les universités sont normalement publiques. On peut choisir d’y étudier différents cursus comme les mathématiques, la philosophie, la physique, la biologie, les lettres, etc. Et on peut obtenir un diplôme en trois ans qui s’appelle la licence ou un autre diplôme en cinq ans qui s’appelle le Master. Et si on veut faire de la recherche ou de l’enseignement, ça veut dire que si on veut devenir professeur à l’université, on peut faire un doctorat.

(Đầu tiên, họ có thể chọn học trường đại học thường. Những trường đại học này thường là công lập. Ở đây, sinh viên có thể lựa chọn rất nhiều ngành học : Toán học, triết học, vật lý học, sinh học, văn học… Và trong vòng 3 năm chúng ta có thể đạt được bằng cử nhân, trong 5 năm sẽ là bằng thạc sĩ. Và nếu muốn nghiên cứu hay giảng dạy, tức là trở thành giảng viên đại học thì phải tiếp tục theo học bậc tiến sĩ.)

 • Ensuite, il y a ce qu’on appelle les “Écoles” ou “Grandes Écoles”. Les grandes écoles, ce sont les écoles les plus prestigieuses en France, par exemple les écoles d’ingénieurs, de commerce, de lettres ou de sciences politiques. La plus renommée des écoles d’ingénieurs est Polytechnique et il est très difficile d’y entrer.

(Tiếp đó, chúng ta còn có những ngôi trường lớn. Đây là những ngôi trường danh giá nhất ở Pháp, ví dụ trường kỹ sư, trường thương mại, trường văn học, trường khoa học chính trị. Ngôi trường nổi tiếng nhất trong số những trường đào tạo kĩ sư là trường Bách Khoa, rất khó có thể vào được trường này.)

 • Pour y accéder, on fait généralement 2 années de prépa après le baccalauréat. La prépa, qui s’appelle aussi « classe préparatoire », est une spécificité française.

(Để vào được các trường lớn này, sinh viên thường phải trải qua 2 năm chuẩn bị. Đây là một điểm rất đặc biệt của Pháp, chỉ có ở Pháp.)

…………………………..

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau hiểu rõ hệ thống giáo dục của Pháp từ cấp học nhỏ nhất đến cấp học lớn nhất. Đây có thể nói là một hệ thống giáo dục rất đặc biệt trên thế giới. Nếu bạn đang đọc bài viết này, chứng tỏ bạn quan tâm đến Pháp và đang có mong muốn được du học Pháp, vậy chúc bạn sẽ sớm đặt chân đến miền đất xinh đẹp.

Xem thêm các thông tin mới nhất về du học Pháp tại đây.

– Đội ngũ FI –