14/7 người Pháp kỷ niệm điều gì?


Que célèbre-t-on à chaque 14 juillet?

Khi nghe đến 14/7, ngày Quốc Khánh của Pháp, hầu hết mọi người sẽ nghĩ về sự kiện chiếm ngục Bastille diễn ra vào 14/7/1789 vô cùng nổi tiếng. Tuy nhiên, có thật sự là người Pháp đã chọn sự kiện này để làm ngày kỷ niệm của cả quốc gia không? Bài viết này sẽ giúp bạn làm rõ điều đó 😀

En 1880, quand les députés cherchent une date pour la fête nationale, certains d’entre eux pensent que le 14 juillet 1789. Mais ça n’est pas une très bonne idée parce que c’était un évènement très violent qui a divisé les Français. Ils veulent plutôt célébrer un événement qui montre l’unité des Français, un événement un peu plus positif à leurs yeux.

(Năm 1880, khi các nghị sĩ tìm kiếm một ngày để trở thành ngày Quốc Khánh, một số người nghĩ đến ngày 14/7/1789. Tuy nhiên, đây lại không phải là một ý tưởng tốt bởi nó được cho là một sự kiện rất bạo lực, gây chia rẽ người dân Pháp. Họ muốn kỷ niệm một sự kiện khác thể hiện sự đoàn kết của người Pháp, một sự kiện tích cực hơn dưới con mắt của họ.)

Cet autre événement, c’est la fête de la Fédération. Et, c’est une bonne coïncidence, parce que la fête de la Fédération, elle a eu lieu le 14 juillet 1790, c’est-à-dire un an plus tard, un an après la prise de la Bastille. À ce moment-là, le 14 juillet 1790, on pense que la révolution est terminée et que la France est prête à entrer dans la modernité.

(Cái gọi là “sự kiện khác” này chính là ngày hội Liên bang. Và đó là một sự trùng hợp khi ngày này lại rơi vào 14 tháng 7 năm 1790, có nghĩa là tròn một năm sau ngày chiếm ngục Bastille. Vào lúc thời điểm 14/7/1890, người ta cho rằng Cách Mạng đã kết thúc và Pháp đã sẵn sàng bước vào thời kỳ hiện tại.)

Donc ces députés décident d’adopter le 14 juillet comme fête nationale. Mais pour que tout le monde soit d’accord, ils ne disent pas si on fête le 14 juillet 1789 (La prise de la Bastille) ou le 14 juillet 1790 (La fête de la Fédération). On décide simplement que le 14 juillet sera la fête nationale française.

(Vì vậy, các nghị sĩ quyết định thông qua ngày 14 tháng 7 là ngày lễ Quốc Khánh. Nhưng để tất cả mọi người đồng ý, họ không nói cụ thể là kỷ niệm ngày 14 tháng 7 năm 1789 (chiếm ngục Bastille) hay ngày 14 tháng 7 năm 1790 (ngày hội liên bang). Họ chỉ đơn giản quyết định rằng ngày 14 tháng 7 là ngày lễ Quốc Khánh của Pháp.)

Hà Quỳnh