Bài viết về phương pháp học

Trois façons de poser une question – Ba cách để đặt một câu hỏi

Ngôn ngữ Pháp thực sự rất linh hoạt, để đặt một câu hỏi, chúng ta có những 3 cách khác nhau, phụ thuộc vào mục tiêu giao tiếp của câu hỏi. Trong bài này Fi sẽ giúp các bạn khám phá cả 3 cách này để sử dụng ngôn ngữ một cách dễ dàng hơn […]

  • 1
  • 3
  • 4